Jäsenyys

Ensimmäisenä opiskelijaksi aikovan on liityttävä Kansanlääkintäseuran jäseneksi, koska kalevalaista jäsenkorjausta koulutetaan Kansanlääkintäseuran jäsenille.

Jäseneksi liittyminen on helppoa ja sen voi tehdä netissä milloin vain. Hintakaan ei päätä huimaa. Jäsenyys maksetaan aina kalenterivuodesta, mutta marraskuun jälkeen seuran jäseneneksi liittyvän jäsenmaksu sisältää seuraavan vuoden jäsenmaksun.

Liity jäseneksi tästä

Peruskoulutus

PK1 - PK4

Peruskoulutuksessa perehdytetään oppilaat ihmisen anatomiseen ja fysiologiseen kokonaisuuteen; kuinka liikeradat vaikuttavat niveliin ja lihaksiin, kuinka hermopinteet aiheuttavat heijasteita muualle kehoon, miten veren- ja kudosnestekiertojen estyminen tunnistetaan ja miten niiden avaaminen suoritetaan: lyhyesti ilmaistuna perehdytään kehoon ja kehossa tapahtuvien muutosten lukemiseen.

Peruskoulutusvaiheessa ei oteta mallipotilaita, vaan oppilaat perehtyvät liikeratojen vaikutukseen kehossa sekä kehon anatomian ja fysiologian tunnistamiseen keskenään.

Jokaisen lähikoulutusjakson jälkeen oppilaan on suoritettava vähintään 15 kyseisen jakson aihepiiriin kuuluvaa asiakashoitoa.

 • Peruskoulutusjakso 1

  Ensimmäisellä jaksolla perehdytään Kalevalaisen jäsenkorjauksen perusperiaatteisiin sekä tekniikan opetteluun. Jaksolla keskitytään jalkojen käsittelyyn; selvitetään millaisia muutoksia jalkojen erimittaisuus aiheuttaa koko kehon alueelle, opetetaan nivelten virheasentojen toteaminen ja korjaaminen, lihaskireyksien poistaminen ja tasapainon palauttaminen nilkkojen, polvien lonkkanivelten ja lantion alueelle. Ensimmäisestä jaksosta lähtien oppilaat perehdytetään jäsenkorjauksen kontraindikaatioihin.

 • Peruskoulutusjakso 2

  Toisella jaksolla perehdytään selän alueen ongelmiin sekä kerrataan ykkösjakson asioita. Opetellaan kuinka lantion, lanne- ja rintarangan alueiden virheasentoja käsitellään, kuinka tasapainotetaan SI-nivelet, poistetaan lanne- ja rintarangan nikamalukot ja –kiertymät ja palautetaan lihastasapaino selän alueelle. Opetetaan näiden tunnistamista ja hoitoa kalevalaisella jäsenkorjauksella.

 • Peruskoulutusjakso 3

  Kolmannella jaksolla perehdytään olkapäiden ja käsien alueiden ongelmiin. Jaksolla opetellaan yleisimpiä niska-, hartiaseudun sairauksia ja niiden hoitamista, kaularangan nikamien käsittelyä erittäin pehmeällä menetelmällä, leukanivelten ja kasvojen alueen lihasten tasapainottamista ja mahdollisten hermopinteiden avaamista kasvojen ja pään alueelta. Kalevalaisessa jäsenkorjauksessa hoito päätetään aina kasvojen ja pään alueen käsittelyyn.

 • Peruskoulutusjakso 4

  Neljäs jakso on paljolti aiemmin opitun kertaamista; jalkojen, selän hartiaseudun ja käsien käsittelyä käytännön harjoituksin. Jaksolla keskitytään mahdollisten virhesuoritusten poistamiseen. Jaksolla perehdytään polven sairauksiin ja vammoihin sekä tutkimiseen eri testeillä. Jaksolla opetellaan myös akuutin selkäkivun hoitamista eri tekniikoilla sekä tulehtuneen selän hoitamista.

Jatkokoulutus

JK1 - JK4

Jatkokoulutuksessa oppilaat toimivat oppipoika-asteella ja heille opetetaan kuinka kehossa tapahtuvat muutokset johtavat ongelman aiheuttajan syntypaikalle ja kuinka ongelma-alueita hoidetaan kalevalaisen jäsenkorjauksen avulla. Jatkokoulutuksessa opitaan avaamaan aineenvaihduntaa ja ymmärtämään sen merkitys solutasolle.

Jatkokoulutusvaiheessa otetaan muutamia koulutusaiheeseen soveltuvia mallipotilaita.

Jokaisen lähikoulutusjakson jälkeen oppilaan on suoritettava vähintään 30 kyseisen jakson aihepiiriin kuuluvaa asiakashoitoa.

 • Jatkokoulutusjakso 1

  Ensimmäisellä jaksolla syvennytään tasapainotekijöihin vaikuttavien virheasentojen tunnistamiseen ja aistimiseen alaraajojen ja lantion alueelta. Selvitetään millaisia oireita ne aiheuttavat ja kuinka ne hoidetaan. Parannetaan oman työn ergonomiaa, joka sisältää keskittymisen, rentouden ja hengityksen opettelua. Opetellaan hoitamiseen liittyvää oikeaa voimankäyttöä, sillä hoito ei vaadi voimaa, vaan taitoa. Poistetaan mahdollisia virheellisiä tekniikoita, opetellaan erityisotteita, kuten polvien käsittelyä asiakkaan istuessa ja lonkan virheasentojen hoitamista reiden etupuolen lihaksia käsittelemällä. Keskitymme asioiden oivaltamisen merkitykseen.

 • Jatkokoulutusjakso 2

  Toisella jaksolla perehdytään asiakkaan kohtaamiseen ja tasapainotekijöiden visuaaliseen havainnoimiseen hoidon alussa. Tutkimme tarkemmin selkärangan ja hermoston rakennetta, perehdymme mm. kroonisten selkäkipujen syntysyihin, muutoksiin, joita ne aiheuttavat ihmisen kehossa, sekä näiden muutosten korjaamiseen ja tasapainottamiseen. Pyrimme parantamaan käsiemme aistimuksia, jolloin pystymme havannoimaan ja paikallistamaan nikamien sekä nivelten virheasennot ja kudoskireydet entistä paremmin.

 • Jatkokoulutusjakso 3

  Kolmannella jaksolla keskitytään niska- hartiaseudun, olkapäiden ja käsien alueiden kiputiloihin ja niiden hoitamiseen. Opettelemme avaamaan ja hoitamaan näiden alueiden aineenvaihduntaa eri tekniikoilla ja poistamaan mahdollinen epätasapaino näiltä alueilta. Keskitymme myöskin liikerajoitteisen kipuolkapään, jäätyneen olkapään, tenniskyynärpään ja rannekipujen hoitamiseen. Kaularangan alue käsitellään erittäin huolellisesti opetellen nikamalukkojen ja -kiertymien avaamista hyvin pehmeällä, kivuttomalla ja turvallisella tekniikalla. Pohdimme huimauksen eri syitä, olkapään sairauksia ja vammoja sekä niiden hoitamista kalevalaisella jäsenkorjauksella.

 • Jatkokoulutusjakso 4

  Neljännellä jaksolla kertaamme aiemmin opittua; jalkojen, lantionalueen, selän, hartiaseudun, käsien sekä pään ja leukanivelten käsittelyä. Lisäksi keskitymme päänsäryn, migreenin, iskiaksen ja iskiastyyppisten ongelmien hoitoon kalevalaisella jäsenkorjauksella. Korostamme liikunnan ja oikeaoppisen venyttelyn merkitystä terveyteen. Opettelemme pehmytkudosvammojen ensiapua ja pohdimme lisäksi ihmisen persoonallisuuden, ajatusten ja tunteiden vaikutusta sairauden syntyyn.

Seurantajakso

SK1 - SK4

Kun oppilaalla on vähintään 180 hyväksyttyä harjoitushoitoa ja hän on suorittanut ensimmäisen seurantajakson (SK1), oppilas saa kisällin nimikkeen. Mikäli oppilas haluaa, hänen tietonsa ovat näkyvillä Kansanlääkintäseuran osaajaluettelossa.

Koulutuksen tässä vaiheessa keskitytään vahvistamaan kisällien tietämystä kalevalaisesta jäsenkorjauksesta ainutlaatuisena, tieteellisesti tutkittuna, tuki- ja liikuntaelinten virheasentojen ja niistä johtuvien aineenvaihdunnallisten ja hermotuksellisten ongelmien hoitona. Koulutuksessa lisätään tietämystä aineenvaihdunnan ja hermotoiminnan vaikutuksista ja siitä, kuinka hermoheijasteiden kautta voidaan lukea ongelmien aiheuttaja(t).

Seurantajaksot sisältävät Kalevalaisen jäsenkorjaukseen liittyvän tietämyksen lisäksi luentoja ravinnosta, liikunnasta, rentoutusmenetelmistä, elimistön puhdistamisesta, yrttilääkinnästä, ja muista täydentävistä hoidoista. Kisällit hoitavat myös toisiaan jokaisella lähijaksolla. Näin he saavat tuntumaa toisten työskentelytapoihin, kokevat hoidon omalla kehollaan ja kehittyvät hoitoon liittyvän omakohtaisen kokemuksen kautta edelleen.

Yksi tärkeä asia on kisällien henkisen kasvun huomioiminen. Jaksoilla kiinnitetään huomio hoitajan ongelmiin ja jaksamiseen, jotka voivat heijastua hoitotyössä potilaaseen jopa vahingollisesti. Kisällit joutuvat pohtimaan syvällisesti potilassuhdetta, auttamista ilman ehtoja, omien tunteiden hallintaa, vuorovaikutuksen merkitystä, jne. Näin pyritään vahvistamaan jokaisen hoitajan heikkouksia, jotta he osaisivat auttaa potilaitaan tai ohjata heitä eteenpäin erilaisissa elämäntilanteissa. Yliopistolliset menetelmät ovat olleet tässäkin suurena apuna.

Seurantajaksoilla kisälleille järjestetään mallipotilaita, joiden avulla varmistetaan kisällien riittävä osaaminen ennen näyttökoetta (SK5).

 • Lopputyö

  Seurantajaksolla tehdään ja esitellään oma kirjallinen lopputyö, jonka aiheen tulee liittyä koulutuksessa käsiteltyihin teemoihin. Lopputyöt esitellään tavanomaisesti SK2-SK4 jaksoilla.

 • Lopputentti

  Kirjallinen lopputentti pidetään SK4-lähikoulutusjaksolla. Lopputentissä kysytään opintojen aikana opittuja asioita mm. anatomiasta.

 • Näyttökoe

  Näyttökoe pidetään SK5-lähikoulutusjaksolla ja sillä punnitaan osaajan kyvyt toimia kalevalaisena jäsenkorjaajana. Näyttökokeesta lisää seuraavassa kohdassa.

Näyttökoe

SK5

Opiskelu kalevalaiseksi jäsenkorjaajaksi huipentuu seurantajakson viimeiseen lähijaksoon, joka sisältää näyttökokeen, näyttökokeen arvioinnin, palautteen koko opinnoista sekä diplomien jaon nimikkeen saaville.

Kun oppilaalla on vähintään 240 hyväksyttyä harjoitushoitoa ja hän on suorittanut kaikki opintojaksot SK4:ään saakka, oppilas voi osallistua näyttökokeeseen. Näyttökokeessa oppilaan tiedot ja taidot testaa mestaritason jäsenkorjaaja(t). Näyttökokeessa hoidetaan kaksi mallipotilasta mestarin valvovan silmän alla. Lisäksi

Kun kisälli on suorittanut vähintään 300 hyväksyttyä harjoitushoitoa sekä opintoihin liittyvät kirjalliset kokeet, essee-tehtävät, muut vaaditut suoritteet sekä näyttökokeen, hänelle myönnetään kalevalaisen jäsenkorjaajan nimike.

Lisäkoulutukset

Jäsenkorjauskoulutusta voi halutessaan täydentää lisäkoulutuksilla, joista useimmin järjestetään kalevalaista jäsenkorjausta tukevaa anatomian ja fysiologian koulutusta.

Lisäkoulutuksiin voi osallistua kaikki Kansanlääkintäseuran jäsenet opiskelutasosta riippumatta.

Täydennyskoulutukset

Kalevalaisen jäsenkorjaajan nimike ei ole pysyvä, vaan sen pitäminen vaatii muun muassa jatko-opintoja, täydennyskoulutuksia. Täydennyskoulutuksiin pitää osallistua vähintään joka toinen vuosi.

Täydennyskoulutuksia järjestetään joka vuosi useita moninaisista eri aiheista ja eri sijainneissa, joten tarjontaa on laidasta laitaan.

Katso täydennyskoulutukset tästä

Peruslääketieteen koulutukset

Peruslääketieteen koulutuksilla pyritään syventämään tietoutta koululääketieteestä, jolloin muodostuu vahvempi pohja kalevalaisen jäsenkorjauksen tekemiselle. Nämä koulutukset auttavat myös toimimaan paremmin yhteistyössä virallisen terveydenhuollon kanssa.

Peruslääketieteen koulutukset on tarkoitettu kaikille kalevalaista jäsenkorjausta tekeville, niin oppilaille kuin nimikkeen saaneillekin.

Katso peruslääketieteen koulutukset tästä

Kouluttajaksi tai mestariksi?

Kalevalaisen jäsenkorjauksen kouluttajaksi tai mestariksi ei pääse pelkällä opiskelulla. Työtä pitää tehdä paljon ja pitkäjänteisesti ennen kuin kutsu apukouluttajaksi tai mestarikokelaaksi käy. Oma aktiivisuus ratkaisee paljon.

Apukouluttajana osallistutaan mestarin johdolla pidettäviin koulutuksiin ja vähitellen opitaan koulutuksen käytännöt sekä ansaitaan luottamus kouluttajaksi siirtymiseen. Kun sekä mestari että apukouluttaja ovat yhtä mieltä asiasta, apukouluttaja voi siirtyä kouluttamaan itsenäisesti.

Mestari-nimikkeen käyttöoikeutta on mahdollisuus hakea koulutusvaiheiden jälkeen, 5 vuoden kuluttua, ilmoittautumalla näyttöjaksolle. Hakeutumista edeltäneeltä ajalta edellytetään potilasseurantaa (vähintään 3000 potilasta) ja aktiivista osallistumista täydennyskoulutuksiin (vähintään 10 kpl). Näyttökokeeseen otetaan kerrallaan 10-20 mestarioppilasta. Osaaminen selvitetään esimerkkipotilaiden, potilaskortiston sekä yliopistollisten tutkimusmenetelmien avulla.

Mestarit ja hallituksen edustajat voivat myös esittää täydennyskoulutuksissa, hoitotyössä ja tiedon jakamisessa aktiivisesti toimineet kalevalaiset jäsenkorjaajat vuoden kestävään mestarikokelasvaiheeseen, jonka mahdollistaa erillisen arvioinnin jälkeen mestarinimikkeen saannin.